Menu
Městys Nové Dvory
MěstysNové Dvory

Povýšení na městečko

Povýšení na městečko

11. dubna roku 1701 povýšil císař Leopold I. ves Nové Dvory na městečko. Překlad textu "majestátu" je podle Josefa Ledra z publikace z roku 1884 "Děje panství a města Nových Dvorů"

My Leopold I. z Boží milosti volený římský císař po všecky časy rozmnožitel říše, uherský, český, dalmatský, chorvatský a slavonský král, arcikníže rakouské, markrabě moravské, lucemburské a slezské kníže a lužické markrabě, oznamujeme tímto listem Naším všem vůbec, že jest Náš vysoce urozený Bernard František hrabě z Věžník na Třebešicích a Nových Dvořích, Naše rada a komorník věrný milý, poníženě prosil, abychom jemu tu císařskou a královskou milosť učinili a ves jeho Nové Dvory v kraji čáslavském ležící, netoliko za městečko vysaditi a vyzdvihnouti a přitom je pečetí obdařiti, alébrž také obyvatele téhož místa, lidi poddané jeho, pro větší jich vznik a zvelebení tržními jarmarky ročními a to prvním na den sv. Pavla na víru obrácení, druhým na den sv. Anny a třetím na den svatých Šimona a Judy, apoštolův Páně, na všelijaké krámské neb kupecké věci, též koňský a hovězí dobytek s osmi dni pořád sběhlými a freyunkem obyčejným z dobrotivosti naší císařské a královské obdařiti a jim na to vše list neb majestát Náš královský uděliti Ráčili.

K jehožto ponížené prosbě milostivě nakloněni, ano i v tom od královských místodržících Našich, že by z počátku nazvaného supplikanta snažné vyhledávání skrze vyzdvižení též jeho vsi za městečko a nadání jemu týchž tržních nových jarmarkův okolním panstvím, též měst a městeček obyvatelům na žádnou ujmu a zkrácení nebylo a se nevztahovalo, anobrž takové nadání jim Novodvorským k dobrému a zvelebení jich sloužilo poslušně zpraveni jsouce, neméně i jeho hraběte z Věžník Nám a veleslavnému arciknížecímu domu Našemu rakouskému v čas pokoje a války od drahných let s neustálou vroucností prokazující věrné, pilné a mnoho platné služby na obzvláštním pozoru majíce:

Ráčili jsme s dobrým rozmyslem Naším, jistým vědomím, s radou věrných Našich milých, mocí královskou v Čechách, svrchu jmenovanou jeho hraběte z Věžník ves Nové Dvory za městečko vysaditi a vyzdvihnouti i také jeho obyvatele Novodvorské nynější i budoucí níže rozepsaným erbem a pečetí, totižto štítem červené neb rubínové barvy, v němžto brána ze štukového kamene vystavená a do kořán otevřená stojí, v kteréžto uprostřed hlava psa anglického s dlouhým krkem bílé neb stříbrné barvy, s otevřenými ústy, vyplazeným červeným jazykem, dolů svěšenýma ušima a okolo krku ozdobeným obojkem, červené neb rubínové barvy s kroužkem dolů visutým, vzhůru k pravé straně vyzdvižena se spatřuje; nad touž branou na jednom dlouhém štukovém kamenu jako na nějaké římse po šířce jsou vytesána následující čtyry versální slova, totiž B. H. Z. V., jenž znamenají nynějšího držitele a vrchnosť Nových Dvorů Bernarda hraběte z Věžník, jehožto přičiněním Nové Dvory za městečko vyzdviženy jsou; nad touž římsou stojí dvě vysoké věže, jedna na pravém, druhá na levém rohu téže brány postavena, jedna každá o dvou oknech, kterežto kurkovou střechou jsou přikryty, na jejichžto špicích dvě báně viděti jest, jakž to vše uměním a vtipem malířským u prostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami hojněji vysvětleno, z štědroty Naší císařské a královské obdařiti a k tomu ještě jim tu další císařskou a královskou milosť učiniti a jim tržní jarmarky, kterýchž by oni a budoucí jich na potom a to první jak výš nadepsáno na den sv. Pavla na víru obrácení, druhý na den sv. Anny a třetí na den svatých Šimona a Judy, apoštolův Páně na všeliké krámské neb kupecké věci, též koňský a hovězí dobytek s osmi dní pořád zběhlými a freyunkem obyčejným svobodně držeti a užívati mohli, milostivě nadati, uděliti a znovu vysaditi, jakož také též od Nás vyzdvižené městečko Nové Dvory a téhož obyvatele nadepsaným erbem a pečetí, neméně i těmito tržními jarmarky tímto listem neb majestátem Naším císařským a královským mocně nadáváme, udělujeme a znovu vysazujeme.

Chtíce tomu konečně, aby málo výš dotčení obyvatelé Novodvorští, nynější i budoucí všech těch milostí, svobod, práv a dobrých zvyklostí, kterýchž jiná městečka v království Našem dědičném, českém, buďto z práva nebo z obyčeje užívají, tolikéž užívati a jich účastníci býti mohli, v němžto všelijací řemeslníci a obchodníci, kteříž by tu své dobré a užitečné býti uznávali, se osazovati, a řemesla, též obchody své svobodné provozovati a jich užívati mohou a moc míti mají; tím spůsobem také budoucí úřad a konšelé nadoznámeného městečka Nových Dvorův té od Nás jim milostivě propůjčené pečeti ve všelijakých potřebách obecních náležitě užívati a tou listy i jiné své potřeby voskem zeleným pečetiti, neméně i týchž od Nás jim milostivě nadaných a znovu vysazených tržních jarmarkův v svrchu vysazené a zejména položené dni, tím vším právem a obyčejem, jakž toho jiná městečka v naddotčeném království Našem dědičném, českém užívají, tolikéž držeti a jich užívati mají a moci budou beze všech zmatkův, všelijaké odpornosti a překážek.

A protož přikazujeme všem obyvatelům a poddaným Našim ze všech čtyř stavův málo výš praveného království Našeho dědičného, českého, zvláště pak královským místodržícím Našim a úřadu hejtmanského kraje čáslavského, abyste často psané obyvatele téhož od nás nyní vysazeného a vyzdviženého městečka Nových Dvorův nynější i budoucí při těch výš obsažených obdarováních, svobodách a výsadách, milostech, erbu aneb pečeti, zvláště pak milostivém nadání týchž tržních nových jarmarkův na svrchu vyměřené časy a dni měli, držeti a bez všech velikých zmatkův a odporností nyní i na časy budoucí a činíce, ani komu jinému činiti dopouštějíce a to pod uvarováním hněvu a nemilosti Naší císařské a královské, též dědicův Našich budoucích králův českých. Však při tom také tomu chceme, aby toto nadání a obdarování Naše císařské a královské jednomu každému bez ujmy a škody na jeho spravedlnosti bylo.

Tomu na svědomí pečeť Naši císařskou a královskou větší k listu tomuto jsme přivěsiti rozkázali a v něm se rukou vlastní podepsati Ráčili.

Dáno v městě Našem Vídni jedenáctého dne měsíce dubna, léta od narození syna Božího sedmnáctistého prvního, království Našich římského čtyřicátého třetího, uherského čtyřicátého šestého a českého čtyřicátého pátého.

LEOPOLD.

Ad mandantum Sac: Caes:Reg:
Mattis proprium: Jiří Bechyně z Lažan

Datum vložení: 1. 5. 2022 15:13
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 14:17

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapotip

Mapový portál Mapotip

Seznam plánovaných odstávek ČEZ

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Předpověď počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 31 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 26/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/16 °C
středa 24. 7. zataženo 20/13 °C